/Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů 2018-07-27T08:02:41+00:00

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Uděluji Ing. Ondřeji Rudolfovi se sídlem Červenkova 1064, 334 01 Přeštice,
IČO: 320299930, emailový kontakt: info@grafix-mx.com (dále jen “Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní a e-mailový kontakt, případně další údaje, které subjekt sám poskytl správci v přiloženém poptávkovém formuláři
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  Zájem subjektu o zprostředkování poptávky či objednávky
 3. Doba zpracování osobních údajů je:
  Doba nezbytně nutná na vyřízení poptávky nebo případné objednávky subjektem zájmu
 4. Osobní údaje nebudou nijak poskytnuty třetím

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zprostředkování poptávky či objednávky
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.